Rakennusvalvonta

Lupahakemuksen toimittaminen

Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Mynämäen kunnan rakennusvalvontatoimistoon tai suoraan rakennustarkastajalle. Rakennustarkastaja käsittelee rakennus- ja muut lupahakemukset parittomilla viikoilla. Lupahakemukset liitteineen on toimitettava edeltävän viikon perjantaihin mennessä. Käsittelyajat ovat noin 2 viikkoa.

Maa-aineslupahakemusten käsittely kestää vähintään kaksi kuukautta lupahakemuksen jättämisestä, koska sen on oltava kuulutettuna naapurien ja asianosaisten huomautuksia varten vähintään 30 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla ennen sen varsinaista käsittelyä.

Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätökset ovat julkisesti nähtävillä kunnanviraston ilmoitustaululla ja kotisivuilla.

Lupahakemuksiin liittyviä tietoja ja lomakkeita saa kunnan verkkosivuilta kohdasta verkkoasiointi ja rakennusvalvontatoimistosta.

Osoite
Keskuskatu 21
23100 Mynämäki

Toimistossa palvelevat
Toimistosihteeri Tuula Katunpää, p. 044 435 6620 ja
Rakennustarkastaja Annika Heikola, p. 0500 782 584, toimistoaika keskiviikkoisin klo 9.00–11.00.

Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat

Rakennuslainsäädännön mukaan uudisrakennuksen rakentamiseen tai muun rakennustoimenpiteen suorittamiseen tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa. Luvat haetaan aina kirjallisesti rakennustarkastajalta. Kaava-alueilla ei saa myöskään ilman maisematyölupaa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Vanhan rakennuksen purkaminen tarvitaan kaava-alueella tai rakennuskieltoalueella purkamislupa, ellei se kohdistu uuden rakennusluvan käsittelyn yhteyteen.

Purkamisilmoitus on tehtävä asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, mihin ei tarvita varsinaista purkamislupaa. Ilmoitus on tehtävä 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä.

Rakennusjärjestyksessä määritellyissä merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisissä hankkeissa rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehdään kirjallisena.

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat mm:

 • uudisrakentaminen
 • lisärakennus ja laajennus
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
 • julkisivumuutokset
 • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen
 • maisemaa muuttava maanrakennustyö
 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön vaikuttavat rakennelmat
 • suurehko laituri
 • rakennuksen purkaminen
 • jätevesijärjestelmän rakentaminen ja muuttaminen

Rakentamissuunnitelmista kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan varhaisessa vaiheessa jo ennen tontin hankintaa, jolloin voidaan selvittää onko tontille mahdollista rakentaa ja minkälaisia lupia tarvitaan. Ennen rakennusluvan käsittelyä voi olla tarpeen hakea poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.