Tontin ostajan muistilista

1) Selvitä mitä olet etsimässä
Tontin sijainti on merkittävä niin rakentamisen kuin viihtyvyyden kannalta.

Hyvä tontti vastaa kyseiselle paikalle asettuvan ihmisen tarpeisiin ja mieltymyksiin.Tontti soveltuu käyttötarkoitukseensa ja rakennuskustannukset ovat kohtuulliset.

Tonttia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota rakentamisen edellytysten lisäksi naapurustoon ja sijainnin antamaan suojaan tuulelta.

Kun sopiva tontti on löytynyt, tee tonttivaraus. Varaus on voimassa kolme kuukautta. Tontin varauksesta tulee maksaa varausmaksu, joka hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta. Tonttivarauksen tekemisen jälkeen tekninen johtaja tekee viranhaltijapäätöksen tontin myynnistä. Kun se on lainvoimainen, voidaan tehdä kauppa.

 

Tutustu kohteeseen

Tutustu myyntikohteeseen ja sen tietoihin. Mynämäen kunnan tonttien tietoja voi kysyä teknisen osaston toimistosihteeriltä tai tekniseltä johtajalta.

Mahdollisista rakentamiseen liittyvistä rajoituksista tai huomioitavista seikoista voit kysyä kunnan rakennusvalvonnasta. Voit myös kysellä tonttinaapureilta alueesta.

Kannattaa selvittää myös kunnan tulevat rakennushankkeet ja -suunnitelmat alueella. Tietoa tulevista hankkeista löytyy kunnan verkkosivuilta.


2) Selvitä tontin rakennusoikeudet ja käyttötarkoitus
Ota selvää alueen asemakaavamääräyksistä. Mynämäen kunnan kotisivuilta löydät kaavakartat ja kaavamääräykset, joista käy ilmi, millaisen talon tontille voi rakentaa.

Asemakaavamääräyksissä voi olla määriteltynä esimerkiksi rakennuksen suunta ja kerrosmäärä, mahdollisesti myös rakennuksen ulkonäköön liittyviä yksityiskohtia, esim. väri.

Haja-asutusalueelle rakentaminen voi vaatia joillakin tonteilla suunnittelutarveratkaisun hakemista. Suunnittelutarveratkaisua haetaan kunnanhallitukselta. Rakennuslupaa voidaan hakea ratkaisun hyväksymisen jälkeen.

3) Selvitä tontin kunnallistekniikka ja tieyhteydet
Tontin ostaja vastaa vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista. Kunnalliseen vesiverkostoon liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Vuokrattavilla tonteilla vuokraaja maksaa vuokran lisäksi vain liittymismaksut.

Tiedot vesi- ja viemäriverkoston sijainnista saa Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilta. Haja-asutusalueella kannattaa selvittää alueen vesiosuuskuntia.

Mynämäen alueella sähköverkkoyhtiönä toimii Caruna Oy. Tee sähkösopimus ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä.


4) Selvitä tontin mahdolliset rasitteet ja kiinnitykset
Tonttiin liittyvillä rasitteilla tarkoitetaan esimerkiksi tontin alueella sijaitsevia sähkö-, vesi-, puhelin- ja lämpöjohtoja, autopaikkoja tai kulkuyhteyksiä, joita toinen tontin lähistöllä sijaitseva kiinteistö tarvitsee. Tontin rasite ei ole henkilökohtainen eikä liity tontin omistajaan, vaan se koskee kiinteistöä tai muuta rekisteriyksikköä.

Osassa Mynämäen tonteissa voi olla kiinnityksiä tai rasituksia, mutta niistä sovitaan aina kauppakirjassa.
Kunta toimittaa tontin ostajille aina etukäteen kiinteistörekisteriotteen, kiinteistörekisterin karttaotteen, kaavakartan ja kaavamääräykset, rasitustodistuksen ja lainhuutotodistuksen, josta rasitteet ja kiinnitykset tulevat ilmi.


5) Selvitä kauppakirjan sisältö huolellisesti
Tonttikaupasta tehdään julkisen kaupanvahvistajan vahvistama kiinteistökauppa. Tontin osto tehdään kirjallisena ja molemmat osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan yhtä aikaa julkisen kaupanvahvistajan ollessa todistajana.
Kunta laatii kauppakirjan ja kutsuu julkisen kaupanvahvistajan kaupantekotilaisuuteen. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta.
Kaupanvahvistajan tehtävä on myyjän ja ostajan henkilöllisyyden sekä pätevyyden kaupan osapuolina vahvistaminen. Lisäksi kaupanvahvistaja tarkastaa, että kauppakirja täyttää maakaaren (kiinteistökauppaa säätelevä laki) vaatimukset. Kaupanvahvistaja tekee kaupasta ilmoitukset viranomaisille kaupan kirjausta ja tilastointia varten.


Tontin ostamisen jälkeen

6) Maksa varainsiirtovero
Tontti on kiinteistö, jonka varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta. Tontin ostajan on oma-aloitteisesti laskettava ja maksettava varainsiirtovero Verohallinnon antamalla henkilökohtaisella viitenumerolla. Jos tontin ostajia on enemmän kuin yksi, jokaiselle ostajalle annetaan oma henkilökohtainen viitenumero varainsiirtoveron maksamista varten.
Jos on epäselvää, mistä summasta varainsiirtovero pitää maksaa, ostaja voi tehdä lausuntopyynnön aiheesta OmaVerossa.

7) Hanki lainhuuto
Lainhuutoa on haettava Maanmittauslaitokselta puolen vuoden kuluessa kaupantekotilaisuudesta. Lainhuuto haetaan maanmittaustoimistolta. Jos tonttikauppa on tehty Maanmittauslaitoksen sähköisessä Kiinteistövaihdannan palvelussa, lainhuutohakemus tulee vireille automaattisesti.

Jotkin kunnan myytävistä tonteista on määräaloja, joiden todelliset pinta-alat selviävät lohkomisen jälkeen. Määräalalla tarkoitetaan maastoon ja karttaan merkittyä osaa myyjän isommasta tilakokonaisuudesta. Lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti sen jälkeen, kun määräalaan on saatu lainhuuto. Ostaja vastaa tontin lohkomiskuluista.

Maanmittauslaitos suorittaa määräaloina myytävien rakennuspaikkojen lohkomisen. Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat ja lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkomispalvelu on maksullinen. Hinnaston löydät Maanmittauslaitoksen sivuilta.
Lohkomaton tontti on rakennuskiellossa!


8) Selvitä kohteen maaperän kunto
Tonteilla vaaditaan tehtäväksi pohjatutkimus, jossa selviää maaperän kantavuus, sekä onko maaperässä asumisen kannalta haitallisia aineita. Kaikissa kunnan tonteissa vaaditaan pohjatutkimus rakennusluvan hakemiseen.
Ottamalla selvää maaperän laadusta voi välttää yllättävät kustannukset. Saviselle maaperällä rakentaminen voi vaatia paalutuksia ja kallioinen räjäytyksiä.

9) Hae rakennuslupaa
Rakentamista varten kiinteistöllä täytyy olla rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kunnan kaavatontille saa aina rakentamisluvan määräysten mukaiselle rakennukselle.
Rakennuslainsäädännön mukaan uudisrakennuksen rakentamiseen tai muun rakennustoimenpiteen suorittamiseen tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa. Luvat haetaan rakennusvalvonnasta ensisijaisesti Lupapiste –palvelun kautta tai paperilla. Kaava-alueilla ei saa myöskään ilman lupaa suorittaa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.
Rakennusjärjestyksessä määritellyissä merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäisissä hankkeissa rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehdään kirjallisena.

Hakemukseen täytyy tarvittaessa liittää selvitys rakennusluvan hakijan hallintaoikeudesta tonttiin. Jos rakennusvalvontaviranomaisella ei ole käytössä tontin kiinteistörekisteriotetta ja tonttikarttaa, myös nämä on toimitettava hakemuksen yhteydessä.
Yleisesti rakennuslupahakemukseen kannattaa liittää kaikki tieto, mikä voi ratkaista rakennusluvan myöntämisen. Edellä mainittujen ohella näihin kuuluvat muun muassa selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä, selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä korkeussuhteista.

Olennaista on myös muistaa ilmoittaa hakemuksessa tontin saavutettavuus eli minkälaiset tieyhteydet tontille on jo olemassa tai on suunnitteilla. Tontille tarvitaan teitä jo rakennusvaiheessa, jotta työkoneet ja muu kalusto saadaan turvallisesti kuljetettua tontille.
Taajama-alueella sijaitseville tonteille on tyypillisesti jo valmiiksi rakennettu tiet, mutta näin ei välttämättä ole kaikilla haja-asutusalueiden tonteilla. Tontin omistajan kannattaa valmistautua rakentamaan tontille tie heti ostettuaan tontin.
Rakentaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun rakennuslupa on saatu. Rakennuslupa tontille tulee hakea vuoden kuluessa ja rakennuksen on oltava valmis 3 vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä.

10) Liity sähköverkkoon ja kaava-alueella vesi- ja viemäriverkkoon
Mynämäellä sähkönsiirrosta vastaa Caruna. Rakennusprojektissa sähköverkkoon liittymisestä kannattaa tehdä sopimus pian rakennusluvan saamisen jälkeen, sillä liittymän rakentaminen vaihtelee kuukaudesta useampaan kuukauteen.
Sähköverkkoon liittymiseen vaaditaan sähkösuunnittelijan tekemä kiinteistön sähkösuunnitelma, kiinteistötunnuksen, tiedon liittymän koosta ja asemapiirustus, johon on merkitty pääkeskuksen sijainti. Tarkempaa tietoa sähköverkkoon liittymisestä löytyy Caruna.fi -sivuilta.

Ennen uuden vesi- tai jätevesiliittymän rakentamista tulee tehdä liittymissopimus Mynämäen Vesihuolto Oy:n kanssa. Uutta liittymää varten tulee yhtiölle toimittaa hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä (asuinkiinteistöt).

Tontin ostaja vastaa vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymämaksuista. Kunnalliseen vesiverkostoon liittyjä hoitaa omalla kustannuksellaan talojohto-osuuden rakentamisen tarvikkeineen. Vuokrattavilla tonteilla vuokraaja maksaa vuokran lisäksi vain liittymismaksut.

Tiedot vesi- ja viemäriverkoston sijainnista saa Mynämäen Vesihuolto Oy:n verkkosivuilta. Lisätiedot vesilaskutus p. 044 435 6604 tai vesihuolto@mynamaki.fi
Haja-asutusalueella kannattaa selvittää alueen vesiosuuskuntia ja niihin liittymisen mahdollisuutta vaihtoehtona talouskaivon rakentamiselle.

 

Mistä saat lisätietoa kohteesta?

Käräjäoikeus ja maanmittaustoimisto:

 • lainhuutotodistus
 • rasitetodistus
 • tilan omistaja
 • kiinnitykset
 • vuokraoikeudet

 

Maanmittaustoimisto ja/tai kunnan kiinteistötoimi:

 • kiinteistörekisterin ote
 • kiinteistörekisterikartta
 • kiinteistörajat

 

Kunnan kiinteistötoimi ja rakennustarkastaja:

 • kaavakarttakopiot
 • kaavamääräykset
 • alueen tontit, tiet jne.
 • rakennusoikeus, määrä, rakennusetäisyydet yms.